Centrul de ajutorAjutor

Termeni şi condiţii

I. Prevederi generale

1. Recunoaştere

Termenii şi Condiţiile Generalei ale Auvesta Edelmetalle AG privitoare la achiziţia şi depozitarea de metale preţioase şi gestionarea acestora reprezintă temeiul legal al contractelor încheiate între client şi Auvesta Edelmetalle AG (numit în continuare „comerciant de metale prețioase”).

2. Încheierea contractului

2.1 Prin cererea de încheiere a unui contract de cumpărare de metal preţios, clientul comandă comerciantului de metale prețioase achiziţionarea de metale preţioase în cadrul unuia sau mai multor contracte, pe care le dobândeşte fie cu plata în rate, fie cu plată unică.

Obiectul acestor contracte este achiziţia şi, în anumite cazuri, depozitarea de metale preţioase fizice, precum şi constituirea unui cont pentru depozitarea de metale preţioase, care va fi ales de către comerciantul de metale prețioase.

2.2 Contractul intră în vigoare odată cu acceptarea cererii clientului de către comerciantul de metale prețioase. Clientul renunţă la confirmarea acceptării cererii de către comerciantul de metale prețioase. Clientul se obligă să-şi menţină solicitarea de încheiere a unui contract de cumpărare timp de 2 săptămâni.

II. Achiziția de metale prețioase:

1. Cu fiecare plată efectuată de client, comerciantul de metale prețioase achiziționează metale prețioase fizice (999,9/1.000 la aur și argint/platină/paladiu min. 999,0/1.000 sub formă de lingou) de la un producător cu recunoaștere internațională. Producătorii sunt cei recunoscuţi de către „The London Bullion Market Association” sau de către o altă asociaţie de profil comparabilă, la momentul derulării contractului de achiziție. Comerciantul de metale prețioase garantează autenticitatea metalului preţios livrat, care este atent selecţionat de către achizitorii comerciantului de metale prețioase.

Părţile hotărăsc de comun acord ca cea mai mică unitate achiziţionabilă să fie cea reglementată la tipul respectiv de achiziție. În cazul achiziţiei prin plată unică, pentru notele de credit, debit sau la livrarea fizică, comerciantul de metale prețioase poate impune unităţi minime de greutate sau număr de bucăţi, lingouri sau monede de investiţii, de greutate corespunzătoare, în grame sau uncii.

Comerciantul de metale prețioase are libertatea de a hotărî modalitatea de divizare în unităţi a metalului preţios. Livrarea fizică a metalului preţios către client se realizează sub rezerva livrării de către furnizor, respectiv de către producătorii metalului preţios, şi conform termenelor şi condiţiilor de livrare agreate cu aceștia.

2. Comerciantul de metale prețioase va prelua o comandă intrată cel mai târziu în cea de-a cincea zi lucrătoare. Achiziția de metale prețioase pentru client poate avea loc cel mai devreme după efectuarea plății corespunzătoare, însă cel mai târziu în decurs de 5 zile lucrătoare. Metalul prețios achiziționat de client intră în proprietatea acestuia odată cu înregistrarea în contul de custodie a respectivul client , în decursul următoarelor 3 zile lucrătoare. Regula anterioară se aplică clienților care efectuează plățile prin debit direct, cu precizarea că termenul legal de revocare cu privire la respectiva plată este deja depășit.

Cumpărătorul primește un decont pentru fiecare achiziție efectuată.

Clientul primeşte odată cu semnarea contractului de cumpărare acces online la propriul său cont de custodie, putând vizualiza oricând situaţia contului său şi lista extrase de cont. Ca principiu, fiecare client poate solicita suplimentar eliberarea la data de 31.12 a extrasele de cont aferente anului calendaristic respectiv. Pentru acest serviciu comerciantul de metale prețioase va factura la fiecare solicitare o taxă paușală în valoare de 15 € la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată prevăzută de lege.

3. În cazul în care plata efectuată de cumpărător nu acoperă contravaloarea celei mai mici unităţi achiziţionabile conform tipului de achiziție selectat, achiziţia se va efectua abia după ce plăţile efectuate de cumpărător acoperă suma necesară conform capitolului II punctul 1 al. 2 Termeni și Condiții. Până la următoarea achiziție, această sumă aflată în cont va fi considerată credit.

4. Comerciantul de metale prețioase efectuează exclusiv tranzacţii în Euro. În acest scop, toate sumele în alte valute intrate cu titlul de plată în conturile comerciantului de metale prețioase vor fi transformate, înainte de îndeplinirea contractului de achiziție, în Euro. Eventualele comisioane cad în sarcina cumpărătorului.

În cazul plăţilor care se efectuează către client (de exemplu după ce comerciantul de metale prețioase achiziţionează metale preţioase), acesta poate opta pentru primirea sumei fie în monedă naţională, fie în Euro. În cazul în care clientul nu-şi exprima în mod clar opţiunea, comerciantul de metale prețioase va efectua plăţile în Euro. Eventualele comisioane pentru plăți care nu se efectuează în Euro cad în sarcina clientului.

5. Plăţile în Euro realizate de către client pot fi transformate la cursul de referinţă al băncii în ziua achiziţiei de metal preţios în alte valute, care sunt necesare achiziţionării de metal preţios.

6. Preţul de cumpărare a metalelor preţioase se stabilește de așa manieră, încât să aibă la bază prețul de vânzare al comerciantului de metale prețioase aferent zilei cererii de cumpărare și intrare a plății, stabilit în decurs de 5 zile lucrătoare după intrarea plății. Comerciantul de metale prețioase nu este legat de limitele de curs ale clientului. Prețul de vânzare al comerciantului de metale prețioase se stabilește zilnic și se publică în lista de prețuri din zona de login a www.auvesta.com. Comerciantul de metale prețioase execută comanda clientului în termenul precizat în mai sus, la un curs care are la bază cursul actual de pe piața metalelor prețioase și este înscris în lista de prețuri a comerciantului de metale prețioase pentru ziua respectivă.

7. În cazul obligației de plată a taxei pe valoarea adăugată la comerțul cu metale prețioase, prețul de cumpărare convenit se afișează net, precizând taxa pe valoarea adăugată aplicabilă, precum și prețul brut, în lista de prețuri din zona de login.

III. Depozitare și livrare

1. Depozitare

Metalul preţios achiziţionat pentru client este stocat de către comerciantul de metale prețioase într-un depozit de înaltă siguranţă ce urmează să fie selectat. În aceste condiţii, comerciantul de metale prețioase nu răspunde de faptele de care se face vinovat depozitarul, cu excepţia cazului în care este vorba despre o selectare greşită a acestuia.

Comerciantul de metale prețioase va depozita stocurile de metale preţioase separat faţă de patrimoniul propriu al companiei. Metalele preţioase vor fi asigurate pe perioada depozitării. Metalele preţioase aparţinând clientului sunt păstrate exclusiv în depozite şi seifuri ce corespund condiţiilor stricte de siguranţă prevăzute în contractele de depozitare. Aceste depozite se pot afla atât în ţară cât şi în străinătate. Locaţia de depozitare actuală va fi făcută publică pe pagina de internet a comerciantului de metale prețioase. Depozitarea în altă formă decât cea fizică este acceptată în mod expres, însă doar în acele cazuri în care raportul juridic proprietar-depozitar este asigurat şi există o acoperire suficientă în metale preţioase în formă fizică.

În ce priveşte alegerea şi supravegherea partenerilor săi, comerciantul de metale prețioase garantează că depune toate diligenţele caracteristice unui bun comerciant, dar îşi declină în mod expres responsabilitatea în cazul unor situaţii excepţionale sau de forţă majoră.

2. Livrare

Clientul are dreptul să solicite în orice moment să i se livreze metalele prețioase pe care le-a comandat și dobândit. Pentru aceasta este necesară respectarea legislației naționale care reglementează posesia sau punerea în circulație a metalelor prețioase. Cantitatea minimă livrabilă este reglementată în cadrul modalității de achiziție alese. Forma (de exemplu lingouri) şi modul de divizare (numărul de unităţi) în care va fi livrat metalul preţios rămâne la latitudinea comerciantului de metale prețioase. Prețul de achiziție a metalelor prețioase nu include cheltuielile de livrare. La livrările în Germania survin următoarele cheltuieli de livrare:

Greutate până la Asigurat până la Net VAT 16% Brut
5.000 g 5.000,00 € 12,52 € 2,00 € 14,52 €
5.000 g 10.000,00 € 16,72 € 2,68 € 19,40 €
5.000 g 20.000,00 € 20,92 € 3,35 € 24,27 €
10.000 g 100.000,00 € 81,56 € 13,05 € 94,61 €
10.000 g 250.000,00 € 105,69 € 16,91 € 122,60 €

Eventualele cheltuieli de TVA la import, taxe vamale, precum şi orice alte taxe legale percepute în ţara de destinaţie sunt suportate de către achizitor. Eventualele pretenţii de restituire ale comerciantului de metale prețioase către depozitar vor fi transferate asupra clientului. Clientul acceptă cesiunea odată cu semnarea comenzii.

IV. Achiziția / administrarea metalelor prețioase

1. Clientul are dreptul să ofere spre răscumpărare (în parte sau în totalitate) comerciantului de metale prețioase metalele preţioase achiziţionată de el, transmiţând o cerere scrisă în acest sens. Comerciantul de metale prețioase acceptă şi onorează această cerere de răscumpărare în termen de patru zile lucrătoare, iar clientul renunţă la a i se emite un acord de acceptare a cererii. Preţul de achiziţie se determină de aşa manieră, încât să aibă la bază preţul de achiziţie stabilit de către comerciantul de metale prețioase în decurs de 4 zile lucrătoare de la acceptarea cererii de răscumpărare. Prețul de achiziție al comerciantului de metale prețioase se stabilește zilnic și se publică în zona de login a www.auvesta.com. În situația în care se percepe taxă pe valoarea adăugată se aplică CTG II, 7.

Comerciantul de metale prețioase are dreptul să refuze cererea de răscumpărare dacă pe piaţa respectivului metal preţios există perturbări care ar putea împiedica comerciantul de metale prețioase să-l valorifice. Clientul va fi înştiinţat în scris deîndată cu privire la o astfel de situaţie.

2. Înregistrarea stocului

Înregistrarea stocului se verifică de către auditor în colaborare cu comerciantul de metale prețioase trimestrial, semnându-se un protocol în acest sens. Auditorul va fi avocat, consilier fiscal, expert contabil sau notar.

V. Altele

1. Taxe de cont

Pentru serviciul de depozitare, clientului i se percepe o taxă de depozitare. Cuantumul taxei pentru contul de custodie și opțiunile acestuia sunt reglementate în cadrul modalității respective de achiziție. Contul de custodie se debitează cu taxa de administrare a contului respectiv.

2. Solicitare prin intermediar

Intermediarul lucrează în nume şi pe cont propriu. Se atrage atenţia asupra faptului că intermediarul prestează servicii clienţilor în mod independent. Aducem la cunoştinţă clienţilor că intermediarul nu este împuternicit să presteze servicii de consultanţă, să stabilească acorduri care se abat de la Condițiile și Termenii Generali sau de la formularul de comandă a comerciantului de metale prețioase. Intermediarului nu îi este permis să promită beneficii sau să le confirme în numele comerciantului de metale prețioase.

3. Durata / Reziliere / Răspundere / Obligații de diligență

3.1 Nu se stabilește o durată fixă. Astfel clientul are dreptul explicit să majoreze plăţile lunare, respectiv să la diminueze sau să le sisteze. Clientul are de asemenea dreptul să-și ofere metalele prețioase comerciantului de metale prețioase spre cumpărare, potrivit Termenilor și Condițiilor Generale IV punctul 1.

3.2 Părţile convin de comun acord asupra faptului că comerciantul de metale prețioase nu va suporta impozitele ce survin în urma achiziţiilor sau vânzărilor de metale preţioase efectuate de client. Comerciantul de metale prețioase nu acordă consultanță fiscală și nu va furniza declarații administrației financiare sau altor terți, cu privire la eventuale impozite sau taxe datorate. Impozitarea se va realiza potrivit legislaţiei naţionale, şi după caz potrivit acordurilor de evitare a dublei impozitări. În funcţie de legislaţie se poate obţine o amânare a impozitării în cazul depozitării în antreprize vamale.

3.3 Clientul se obligă să informeze comerciantul de metale prețioase cu privire la orice schimbare de domiciliu. Corespondenţa se va trimite întotdeauna la ultima adresă indicată de client.

4. Protecţia datelor

Toate datele referitoare la persoane sau tranzacţii care sunt conţinute în prezentul contract sau care decurg din relaţiile contractuale vor fi stocate, utilizate, valorificate, accesate şi transmise (prelucrare a datelor) de către comerciantul de metale prețioase, intermediari sau alţi terţi fie în format electronic, fie în scris. Aceasta se realizează în scopul administrării și îndeplinirii contractului de achiziție de metale prețioase. Datele nu vor fi furnizate către terţi neimplicați.

5. Forma scrisă

Pentru a avea valabilitate, înțelegerile verbale sau cele stabilite la distanță trebuie confirmate în scris de către comerciantul de metale prețioase.

6. Clauza de salvgardare / legislaţie

6.1 În cazul în care anumite prevederi ale contractului încheiat în baza acestor Condiţii Generale și Speciale devin inaplicabile, acest fapt nu atrage inaplicabilitatea celorlalte prevederi.

6.2 Contractul este guvernat exclusiv de legislaţia germană.

Stadiul: 21.07.2014

Observații:

– Auvesta a încheiat un contract de verificare a stocurilor depozitate cu un auditor independent, care efectuează verificarea stocurilor la intervale regulate de timp.

– Clientul a fost și este atenționat în mod explicit asupra faptului că prețul metalelor prețioase este un preț de piață și este supus fluctuațiilor, astfel încât nu poate fi exclusă o devalorizare.